London

Odd Eyed White Scottish Straight 

fiv/fel Negative

PKD Negative 

Miyagi Scottish Fold Cattery

780.271.4022

©2020 by Miyagi Scottish Folds. Proudly created with Wix.com

  • Facebook
  • Instagram