London

Odd Eyed White Scottish Straight 

fiv/fel Negative

PKD Negative